loader image

Regulamin

§ 1
Niniejszy regulamin, określa prawa i ogólne zasady użytkowania Klientów Extreme Fitness, ul. Targowa 8.

§ 2
Extreme Fitness, świadczy usługi w zakresie: zajęć grupowych, zajęć na siłowni, porad dietetycznych, treningów personalnych, sauny.

§ 3
Z usług Klubu mają prawo korzystać wszyscy Członkowie po podpisaniu formularza osobowego zawierającego oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Przy wejściu do klubu obowiązuje wylegitymowanie się dowodem osobistym w celu potwierdzenia tożsamości.

§ 4
Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie oraz zalecenia i przeciwwskazania dotyczące poszczególnych ćwiczeń.

§ 5
Kierownictwo Extreme Fitness zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do Klubu bez podania przyczyny.

§ 6
Korzystający z usług Klubu są zobowiązani do wykupienia w recepcji jednorazowego wejścia lub karty trzydziestodniowej(karnetu) – zgodnie z obowiązującym cennikiem.
Warunkiem otrzymania karty klubowej jest zapoznanie się z regulaminem Klubu Extreme Fitness, podpisanie formularza osobowego oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości – 30 zł.
W przypadku zagubienia karty klient zobowiązany jest powiadomić pracowników recepcji. Nowa karta będzie wydana po ustaleniu danych osobowych i numeru karty Klienta oraz uiszczeniu przez niego opłaty w wysokości 20zł.

§ 7
Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet – niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu.

§ 8
Karnety wystawiane są na czas określony łącznie z sobotami, niedzielami i świętami. Klub jednocześnie zastrzega sobie prawo, iż może być On nieczynny w okresie świątecznym.

§ 9
Po przyjściu do klubu należy obowiązkowo okazać karnet upoważniający do korzystania z usług Klubu, a następnie zostawić go na recepcji w celu otrzymania kluczyka do szafki. Po zakończeniu ćwiczeń należy oddać kluczyk i odebrać kartę wstępu. W przypadku zniszczenia lub zgubienia kluczyka do szafki należy uiścić opłatę w wysokości 30zł.

§ 10
W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy poinformować instruktora przed zajęciami.

§ 11
Każdy z uczestników zajęć powinien na czas ich trwania zamykać swoje ubranie w szafce. Za przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szatni, szafkach lub na terenie Klubu, Extreme Fitness nie ponosi odpowiedzialności.

§ 12
W klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zamienne – inne od tego, w którym się przyszło, z czystą podeszwą. Na zajęciach grupowych i ćwiczeniach na siłowni obowiązuje obuwie sportowe, przeznaczone do tego rodzaju zajęć. Niedopuszczalne są: klapki, baletki, ćwiczenie na boso, obuwie inne od sportowego chyba, że instruktor zaleci inaczej.

§ 13
Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących – sterydów, narkotyków i innych środków odurzających. Na teren siłowni i sal do zajęć grupowych zabrania się wnoszenia wszelkich produktów spożywczych. Podczas ćwiczeń obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy.

§ 14
Ćwiczący ma obowiązek przynosić swój strój sportowy i mieć ze sobą własny ręcznik(w celu położenia go na przyrządach do ćwiczeń na siłowni i matach na zajęciach fitness).

§ 15
1. Karnety typu OPEN upoważniają do korzystania z przypisanych usług(zajęcia grupowe, siłownia, sauny, kącik zabaw) bez ograniczeń. W przypadku karnetu OPEN obowiązującego do godziny 16:00, Klient zobowiązany jest opuścić Klub do godz. 16:00 ( pon.-pt.). Za przekroczenie czasu na terenie Klubu, dopłata wynosi 10 zł z możliwością pozostania w klubie do godz. 22:00. W weekendy Klient ma możliwość korzystania z Klubu bez limitu godzinowego.

2. Karnet typu OPEN „Uczeń” może wykupić osoba, która ma ważną legitymację szkolną bądź studencką i nie ukończyła 26 roku życia. W przypadku karnetu OPEN „Uczeń” obowiązującego do godziny 16:00, Klient zobowiązany jest opuścić Klub do godz. 16:00 ( pon.-pt.). Za przekroczenie czasu na terenie Klubu, dopłata wynosi 10 zł z możliwością pozostania w klubie do godz. 22:00. W weekendy Klient ma możliwość korzystania z Klubu bez limitu godzinowego.

3. Karnet „Dla pary” mogą wykupić osoby będące małżeństwem, narzeczeństwem lub są spokrewnione ze sobą na poziomie rodzic – dziecko oraz rodzeństwo.

4. Karnet „10 wejść” zobowiązuje klienta na wykorzystanie wszystkich wejściówek w przeciągu trzech miesięcy.

§ 16
Extreme Fitness zastrzega sobie prawo do zmiany godzin cen, godzin otwarcia, planu zajęć fitness oraz instruktora. Klub zastrzega sobie również prawo do odwołania zajęć jeśli na grupę przyjdzie mniej niż 5 osób. W zamian za to będzie istniała możliwość odrobienia tych zajęć w tym samym dniu na siłowni lub innym dniu na zajęciach fitness.

§ 17
Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia klubu.

§ 18
W sali treningowej należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz dostosować się do regulaminu Klubu. Nie można krzyczeć, rzucać sprzętu bezpośrednio na posadzkę oraz zachowywać się nieprzyzwoicie. Osoby przebywające na terenie Extreme Fitness zobowiązane są okazywać wzajemną tolerancję i zrozumienie względem siebie. Zabrania się używania wulgarnego języka, agresywnego zachowania lub użycia siły w stosunku do drugiej osoby.

§ 19
Za dewastacje rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę Klient odpowiadał będzie prawnie lub finansowo.

§ 20
Wykluczenie z Klubu i pozbawienie członkostwa następuje z chwilą naruszenia porządku publicznego lub przepisów niniejszego regulaminu. O wykluczeniu z klubu Klient zostanie powiadomiony ustnie przez pracownika. W sytuacji zakazu korzystania i wykluczenia z Klubu nie będzie zwracana równowartość niewykorzystanego karnetu i opłaty wpisowej.

§ 21
Osoby poniżej 18 lat mogą korzystać z usług świadczonych przez Klub wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

§ 22
Na terenie Klubu treningi personalne prowadzić mogą tylko i wyłącznie wykwalifikowani instruktorzy – pracownicy Extreme Fitness, chyba, że zostanie ustalone inaczej z Kierownictwem Klubu.

§ 23
Aby uzyskać fakturę za usługi świadczone przez Extreme Fitness prosimy o pozostawienie pełnych danych odbiorcy. Faktury wystawiane są w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi – do odbioru w recepcji klubu.

§ 24
Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych rozporządzeń obowiązujących na ternie Klubu.

§ 25
Pracownicy obsługi sprawują nadzór na przestrzeganiem Regulaminu. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać bezpośrednio do pracowników Klubu.

§ 26
Wejście do Klubu jest możliwe najpóźniej do pięćdziesięciu minut przed zamknięciem. Piętnaście minut przed zamknięciem Klienci proszeni są o opuszczenie sal treningowych w celu przebrania się.

§ 27

1. Posiadacze karnetów Open mają obowiązek rezerwacji miejsca na zajęcia fitness (raz dziennie). Rezerwacji można dokonywać w klubie, telefonicznie, mailowo lub poprzez stronę internetową podając nr karty członkowskiej.

2. Wykupiony karnet Open jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie.

3. Pracownik obsługi ma prawo żądać od posiadaczy karnetów Open okazania dokumentu ze zdjęciem w celu weryfikacji tożsamości.
W przypadku odmowy okazania dokumentu lub niezgodności danych, osoba nie będzie wpuszczana do klubu.

§ 28
1. W przypadku nieobecności osób, które zapisały się na zajęcia grupowe, a swojej rezerwacji nie odwołały odpowiednio wcześniej, (do godziny 12:00 dnia, w którym zajęcia mają się odbyć – wyjątkiem są zajęcia poranne , w przypadku których rezerwacje należy odwołać poprzedniego dnia) z karnetu klubowego pobrane zostanie wejście tak, jak w przypadku obecności na danych zajęciach.
2. W przypadku nieobecności osób posiadających karnet siłownia/fitness OPEN, ważność karnetu będzie skracana o jeden dzień.

§ 29
Użytkownicy karty MultiSport chcący skorzystać z możliwości rezerwacji miejsca na zajęcia fitness, zobowiązani są do wcześniejszego wpłacenia kaucji zwrotnej w wysokości 20zł. W przypadku nieuiszczenia tej opłaty dokonanie rezerwacji nie będzie możliwe. Kaucja nie będzie zwracana w przypadku nieobecności na zajęciach przy wcześniejszej rezerwacji miejsca lub braku anulacji tej rezerwacji zgodnie z § 28.1 niniejszego regulaminu.

§ 30
1. Dane kartowe zapisuje i przechowuje firma Straal Sp. z o.o.
2. Odstąpienie od umowy w ciągu 14 dni jest możliwe przy zakupie karnetu drogą elektroniczną
3. Zarządzanie subskrypcjami (w przygotowaniu…)

§ 31
Wszelkie sytuacje nieuregulowane niniejszym Regulaminem będą zawsze rozwiązywane z uwzględnieniem w pierwszej kolejności wspólnego dobra członków Klubu.