u
Exfit

Regulamin

REGULAMIN KLUBÓW EXTREME FITNESS
(obowiązujący od dnia 1 września 2021 r.)

Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego.
Określa prawa i obowiązki osób korzystających z usług sieci klubów Extreme Fitness w szczególności jako strona Umowy o korzystanie z usług sieci klubów Extreme Fitness, jednorazowej wejściówki oraz korzystających na podstawie warunków promocji.

§ 1. Słowniczek:
Przez pojęcia (pisane z małej lub wielkiej litery) użyte w niniejszym regulaminie rozumie się:
1. Klub – klub Extreme Fitness lub cała sieć klubów Extreme Fitness
2. Placówki Klubu – miejsca, w których świadczone są usługi Klubu.
3. Członek Klubu – osoba, która zawarła umowę o korzystanie z usług sieci klubów Extreme Fitness oraz wykupiła karnet i legitymuje się kartą klubową Extreme Fitness.
4. Karta/Karta klubowa – karta klubowa Extreme Fitness wydawana Członkom Klubu, potwierdzająca przynależność do Klubu, której rodzaj uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu wejścia do klubu.
5. Rabat- różnica pomiędzy opłatą miesięczną wskazaną w cenniku Klubu na dzień podpisania
aplikacji Klubowej a kwotą opłaty miesięcznej do uiszczania, której zobowiązany jest Członek
Klubu. Udzielenie rabatu stanowi uprawnienie Klubu. Wysokość rabatu wyrażoną, w PLN, wskazuje się w Aplikacji Klubowej lub w recepcji klubu.
6. Nowy Klient – osoba nie będąca Członkiem Klubu lub osoba, która korzysta z usług Klubu po raz pierwszy.
7. Klient – Członek Klubu, osoba korzystająca z vouchera lub jednorazowej wejściówki uprawniających do korzystania z usług Klubu bądź osoba korzystająca z usług Klubu na podstawie akcji promocyjnych organizowanych przez Właściciela w tym w szczególności Osoby towarzyszące korzystające z usług Klubu nieodpłatnie;
Klientem może być tylko osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia, która ukończyła 13 lat posiadająca pisemną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z usług Klubu oraz jego oświadczenie o wzięciu pełnej odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią.
8. Osoba towarzysząca – Klient niebędący Członkiem Klubu, korzystający z usług świadczonych w Klubie na podstawie i w zakresie określonym przez warunki promocji. Osoba towarzysząca wchodzi do Klubu z Członkiem Klubu lub innym Klientem uprawnionym do korzystania z usług Klubu, bez konieczności nabycia biletu jednorazowego wejścia lub Karty Klubowej. W celu umożliwienia wielokrotnego przyprowadzania tej samej Osoby towarzyszącej, osobie tej zakładane jest konto gościa w Portalu dla Klienta.
9. Umowa – Umowa o korzystanie z usług sieci klubów Extreme Fitness na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu oraz zgodnych z wykupionym rodzajem abonamentu.
10. Karnet – karnet wykupiony w klubie dostosowany do potrzeb klienta i jego preferencji godzinowych.
11. Karnet OPEN („Multikarnet”) – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubów oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 30 dni.
12. Karnet OPEN do 16:00 + week. – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubów oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 30 dni, z tym zastrzeżeniem, że wejście do Klubu musi nastąpić od godziny otwarcia Klubu jednak wyjście nie później niż o godzinie 16:00.
12a. Karnet OPEN Radomyśl – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubu Extreme Fitness w Radomyślu Wielkim, przy ul. Kościuszki 13b oraz dostępu do siłowni tego Klubu przez okres 30 dni.
12b. Karnet OPEN do 16:00 + week. Radomyśl – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubu Extreme Fitness w Radomyślu Wielkim, przy ul. oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 30 dni, z tym zastrzeżeniem, że wejście do Klubu musi nastąpić od godziny otwarcia Klubu jednak wyjście nie później niż o godzinie 16:00.
12c. Karnet OPEN Uczeń – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubów oraz dostępu do siłowni tego Klubu przez okres 30 dni przez osoby uczące się lub studiujące, przed ukończeniem 26 r.ż.
12d. Karnet Uczeń do 16:00 + week. – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubów oraz dostępu do siłowni tego Klubu przez okres 30 dni przez osoby uczące się lub studiujące, przed ukończeniem 26 r.ż., z tym zastrzeżeniem, że wejście do Klubu musi nastąpić od godziny otwarcia Klubu jednak wyjście nie później niż o godzinie 16:00.
12e. Karnet OPEN Uczeń Radomyśl – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubu Extreme Fitness w Radomyślu Wielkim, przy ul. oraz dostępu do siłowni tego Klubu przez okres 30 dni przez osoby uczące się lub studiujące, przed ukończeniem 26 r.ż.
12f. Karnet Uczeń do 16:00 + week. – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubu Extreme Fitness w Radomyślu Wielkim, przy ul. oraz dostępu do siłowni tego Klubu przez okres 30 dni przez osoby uczące się lub studiujące, przed ukończeniem 26 r.ż., z tym zastrzeżeniem, że wejście do Klubu musi nastąpić od godziny otwarcia Klubu jednak wyjście nie później niż o godzinie 16:00.
12g. Karnet Senior (50+) – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubów oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 30 dni przez osoby, które ukończyły 50 r.ż.
12h. Karnet Senior (50+) Radomyśl – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubu Extreme Fitness
w Radomyślu Wielkim, przy ul. oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 30 dni przez osoby, które ukończyły 50 r.ż.
12i. Karnet Umowa OPEN – karnet ten działa na zasadach jak karnet OPEN, z tym że Klient zobowiązany jest do regularnego wykupywania karnetu. Przy podpisywaniu umowy, Klient jest zobowiązany do podania numeru PESEL. W przypadku chęci zrezygnowania z umowy, jest zobowiązany do zgłoszenia tego fakty z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia liczony jest od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego następującego po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu zostało złożone. W ramach każdego z Abonamentów możliwe jest przeniesienie praw i obowiązków Członka Klubu na osobę trzecią (cesja).
Jeśli cesjonariuszem jest inny Członek Klubu, to cesja jest nieodpłatna. W przypadku cesjonariuszy niebędących Członkami Klubu pobierana jest Opłata Członkowska. Jeżeli Klient z jakiegoś powodu nie chce uczęszczać do klubu w trakcie okresu wypowiedzenia, może odebrać wpłaconą należność w formie vouchera I przekazać innej osobie. Od umowy można odstąpić w sposób nagły jeżeli Klient ucierpi na zdrowiu w sposób trwały, bądź jego rekonwalescencja będzie długotrwała.
12j. Karnet Umowa do 16:00 + week. – karnet ten działa na zasadach jak karnet OPEN do 16:00 + week. , z tym że Klient zobowiązany jest do regularnego wykupywania karnetu. Przy podpisywaniu umowy, Klient jest zobowiązany do podania numeru PESEL. W przypadku chęci zrezygnowania z umowy, jest zobowiązany do zgłoszenia tego fakty z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia liczony jest od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego następującego po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu zostało złożone. W ramach każdego z Abonamentów możliwe jest przeniesienie praw i obowiązków Członka Klubu na osobę trzecią (cesja).
Jeśli cesjonariuszem jest inny Członek Klubu, to cesja jest nieodpłatna. W przypadku cesjonariuszy niebędących Członkami Klubu pobierana jest Opłata Członkowska. Jeżeli Klient z jakiegoś powodu nie chce uczęszczać do klubu w trakcie okresu wypowiedzenia, może odebrać wpłaconą należność w formie vouchera I przekazać innej osobie. Od umowy można odstąpić w sposób nagły jeżeli Klient ucierpi na zdrowiu w sposób trwały, bądź jego rekonwalescencją będzie długotrwała.
13. Opłata aktywacyjna – bezzwrotna opłata, którą ponosi Nowy Klient w związku z przypisaniem członkostwa w klubach sieci Extreme Fitness w tym wydaniem Karty w wysokości 30,00 zł brutto (słownie: trzydzieści złotych). W przypadku zgubienia/zniszczenia karty, Klient musi uiścić opłatę aktywacyjną po raz kolejny.
14. Zawieszenie umowy – czynność dokonana przez Członka Klubu polegająca na zawieszeniu wykonywania Umowy o korzystanie z usług klubów Extreme Fitness. Członek Klubu z tytułu zawieszenia umowy na okres 30 dni ponosi bezzwrotną opłatę w wysokości 20,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia złotych). W przypadku chęci zawieszenia umowy na okres stanowiący wielokrotność 30 dni, Klient zobowiązany jest zapłacić, oprócz kwoty, o której mowa w z daniu 1, dodatkową bezzwrotną opłatę w wysokości 20,00 zł brutto za każdy kolejny 30 dniowy okres zawieszenia. Opłata, o której mowa w zdaniu 1 jest warunkiem skutecznego zawieszenia. Klient ma obowiązek uiścić opłatę za zawieszenie w okresie obowiązywania zakupionego wcześniej zawieszenia, w przeciwnym razie Klient traci Członkostwo w Klubie. Klient może dokonać zawieszenia umowy samodzielnie poprzez swój Panel Klienta bądź osobiście w recepcji klubu.
14 a. Zawieszenie absencyjne – Istnieje możliwość bezpłatnego zawieszenia karnetu lub umowy na okres nie krótszy niż 7 dni, nie dłuższy niż 14 dni. Chęć zawieszenia należy zgłosić z wyprzedzeniem bądź w dniu, od kiedy zawieszenie ma być aktywne. W ciągu roku kalendarzowego istnieje możliwość 1krotnego zawieszenia karnetu lub umowy na okres 14 dni i 2krotnego zawieszenia ich na okres 7 dni.
15. Osoby uprawnione do działania w imieniu Klubu – Właściciel, managerowie placówek Klubu, a w zakresie zawierania Umów także obsługa recepcji Klubu.
16. Właściciel – Extreme Fitness Mariusz Kosior z siedzibą w Radomyślu Wielkim, ul. Kościuszki 13b, 39-310 Radomyśl Wielki, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8172023304, REGON: 180891427.
17. Personel Klubu – manager, instruktorzy, trenerzy, obsługa recepcji.
18. Zajęcia zorganizowane – zajęcia fitness i inne zajęcia sportowe prowadzone przez instruktora w grupach bez ograniczonej ilości uczestników (z wyjątkiem zajęć Trampoliny i CYCLING – do udziału w których wymagane jest wcześniejsze zapisanie się), prowadzone zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.
19. Strona internetowa – strona internetowa o adresie: www.exfit.pl .
20. Portal dla Klientów – usługa umożliwiająca samodzielne zarządzenie przez Klienta funkcjami takimi jak: zapisami na zajęcia (zapisy i wypisy), zarządzanie kontraktem (opłacenie, zawieszanie karnetu, podgląd opłaconych karnetów), edycja danych osobowych.
Dostęp do Portalu jest możliwy poprzez użycie sprzętu typu: komputer, tablet lub telefon za pośrednictwem strony internetowej.

§ 2. Zakres usług

1. Extreme Fitness z siedzibą w Mielec przy ulicy Targowa 8, ul. Szafera 33 oraz ul. Kościuszki 13B
w Radomyślu Wielkim zwany dalej Klubem świadczy usługi związane z rekreacją ruchową i poprawą kondycji fizycznej na rzecz Klientów oraz Członków Klubu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
2. Oferta Klubu dostępna jest również w poszczególnych placówkach Klubu, a na żądanie Klienta jest ona przedstawiana ustnie przez personel Klubu.
3. Klient ma prawo do korzystania z usług Klubu na podstawie zawartej Umowy w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu lub w razie wejścia jednorazowego w zakresie wynikającym
z uiszczonej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usług. Klient ma prawo do korzystania z usług Klubu także na podstawie posiadanego vouchera bądź na podstawie akcji promocyjnych organizowanych przez Właściciela.
4. Sprzęt używany w placówkach Klubu jest sprzętem spełniającym wszelkie wymogi dla tego typu urządzeń, a instruktorzy i trenerzy posiadają wiedzę, doświadczenie i wykształcenie niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia zajęć i treningów.
5. Klub organizując różnego rodzaju imprezy zewnętrzne i wewnętrzne rozdaje zaproszenia do skorzystania z usługi w Klubie.
6. Zaproszenia są imienne i uprawniają do skorzystania z usług Klubu w oznaczonych na zaproszeniu terminach ważności –jednego lub kilku dni. Klient ma możliwość wykorzystania zaproszenia w okresie do 1 miesiąca od daty jego otrzymania, chyba że zaproszenie wskazuje inną datę obowiązywania Zaproszenie nie uprawnia do korzystania z usług klubu przez inną osobę, niż ta która je otrzymała.
7. Klub prowadzi akcje promocyjne skierowane do swoich Klientów oraz osób nie będących Klientami, których warunki każdorazowo określają ogłoszenia umieszczane w placówkach Klubu lub na stronie internetowej danej placówki Klubu.
8. Wchodzenie do Klub przez osoby poniżej 15 roku życia jest zakazane. Personel Klubu może poprosić o natychmiastowe opuszczenie placówki Klubu przez osobę poniżej 15 roku życia, a także podjąć środki przewidziane przepisami prawa w celu zagwarantowania osobie niepełnoletniej właściwej opieki.
9. W poszczególnych Klubach mogą być prowadzone wyznaczone przez Właściciela określone strefy, stanowiące integralną część Klubu, które dostępne są wyłącznie dla Klientów posiadających aktywny Karnet w rozumieniu niniejszego Regulaminu i korzystanie z których jest możliwe wyłącznie w celu w jakim zostały utworzone. Wejście do poszczególnych stref może odbywać się na analogicznych zasadach jak wejście do Klubu, a szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych stref mogą określać regulaminy korzystania z tych stref zamieszczone w tych strefach.

§ 3. Członkostwo w Klubie

1. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 15 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, może zostać członkiem Klubu za pisemną zgodą swojego przedstawiciela ustawowego oraz pod warunkiem złożenia wymaganych oświadczeń.
3. Podstawą przynależności do Klubu jest umowa zawierana na czas określony, bądź nieokreślony z możliwością 2-miesięcznego wypowiedzenia. Uprawnienia wynikające z Umowy zapisywane są na Karcie klubowej w zakresie, jaki wynika z zakupionego przez Klienta lub Nowego Klienta Karnetu.
4. Karnet jest aktywny od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług rekreacyjno-sportowych w sieci klubów Extreme Fitness. Na życzenie Klienta może zostać aktywowany w innym terminie, nie później jednak niż w okresie 30 dni od zawarcia przedmiotowej Umowy.
5. Umowa zostaje przedłużona na dalszy czas oznaczony 30-tu dni, w razie zgłoszenia przez Klienta woli dalszego trwania Umowy przed jej wygaśnięciem oraz wykupu odpowiedniego karnetu. Potwierdzeniem przedłużenia Umowy jest stosowny zapis na karcie klubowej oraz w systemie prowadzonym przez Klub.
Po przedłużeniu Umowy Klient ma prawo korzystać z oferty Klubu w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu.
6. Członek Klubu ma prawo dokonać Zawieszenia absencyjnego karnetu i umowy na nieprzerwalny okres 7 dni (2wu krotnie) lub 14 dni (1krotnie) w ciągu roku kalendarzowego, chyba że posiada w stosunku do Klubu zadłużenie z jakiegokolwiek tytułu. Zgłoszenie przez Klienta zawieszenia absencyjnego musi nastąpić w trakcie aktywności karnetu lub umowy za pośrednictwem recepcji klubu. Okres zawieszenia, o którym mowa w zdaniu powyżej będzie liczony począwszy od dnia przypadającego po ostatnim dniu aktywności karnetu lub umowy. Skuteczne zawieszenie absencyjne z datą wsteczną nie jest możliwe.
7. Przez okres zawieszenia umowy jak i zawieszenia absencyjnego Członek Klubu nie może korzystać z usług świadczonych w klubach sieci Extreme Fitness na podstawie karnetu lub umowy jednakże zachowuje Członkostwo w Klubie.
8. Członek Klubu z tytułu zawieszenia karnetu nie ponosi opłaty.
9. Dokumentem potwierdzającym przynależność do Klubu jest Karta klubowa ważna przez okres obowiązywania Umowy. W wypadku Nowych Klientów Karta jest wydawana w dniu podpisania Umowy z Klubem. W przypadku Nowych Klientów kupujących Karnet on-line Kartę należy odebrać w placówce Klubu, którą dany Klient wybrał podczas rejestracji w Portalu dla Klienta. Klient jest zobowiązany do zachowania w/w klubowej karty. W związku z wydaniem Karty, Klient obowiązany jest do uiszczenia jednorazowej bezzwrotnej opłaty aktywacyjnej w wysokości 30 zł brutto.
10. Karta klubowa jest kartą imienną i uprawnia do korzystania z usług Klubu w okresie obowiązywania Umowy wyłącznie przez osobę wymienioną w Karcie jako właściciel. Posługiwanie się Kartą przez osobę nieuprawnioną lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub Umową uprawnia Klub do unieważnienia karty klubowej i rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.
11. Uprawnienia wynikające z Umowy mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby (wyjątkiem jest chęć wypowiedzenia – okres wypowiedzenia może zostać przeniesiony na inną osobę).
12. Jeżeli zakupu Karnetu dokonuje przedsiębiorca, w Karcie klubowej w rubryce „Właściciel” wpisuje się dane osoby fizycznej uprawnionej przez przedsiębiorcę do korzystania z karnetu. Do korzystania z jednego Karnetu zakupionego przez przedsiębiorcę uprawniona jest jedna osoba fizyczna, a Członkiem Klubu zostaje osoba wskazana przez przedsiębiorcę, która została uprawniona do korzystania z usług Klubu na podstawie tego Karnetu.
13. Członkowie Klubu są zobowiązani do posiadania przy sobie Karty za każdym razem kiedy wchodzą do Klubu oraz do okazania jej na każde żądanie Personelu Klubu.
14. Obsługa Klubu ma prawo zweryfikować dane Klienta wskazane na Karcie klubowej lub Portalu dla Klienta na podstawie okazania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość obsługa Klubu ma prawo odmówić wstępu na teren Klubu lub nakazać jego opuszczenie.
15. Jeżeli Członek Klubu nie posiada ważnej Karty bądź nie posiada przy sobie Karty, aby skorzystać z usług Klubu zobowiązany jest uiścić opłatę jak za jednorazowe wejście oraz na żądanie obsługi Klubu okazać stosowny dokument tożsamości.
16. Klub akceptuje Karty typu MultiSport i inne tego typu karty wyłącznie w razie podjęcia współpracy Klubu z podmiotami oferującymi te karty i na zasadach wynikających z tych Umów.
17. Osoby będące posiadaczami wyżej wskazanych kart zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
18. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty klubowej powinien być niezwłocznie zgłoszony osobom uprawnionym do działania w imieniu Klubu. Wydanie nowej karty następuje po uiszczeniu opłaty związanej z kosztami jej sporządzenia w wysokości 30,00 zł brutto (słownie: dziesięć złotych). Opłata ta jest bezzwrotna.
19. Klub ze względu na jakość świadczonych usług zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu sprzedawanych karnetów oraz zablokowania dalszej sprzedaży.

§ 3₁ Szczególne zasady korzystania z Klubu w okresie zagrożenia wirusem SARS CoV 2

1. W okresie zagrożenia wirusem SARS CoV 2 wywołującym chorobę zakaźną COVID 19 Właściciel Sieci Klubów Extreme Fitness zobowiązany jest do świadczenia usług rekreacyjno sportowych
z uwzględnieniem aktualnych wytycznych, wymagań i zaleceń organów do tego upoważnionych.
W związku z tym w okresie zagrożenia wirusem SARS CoV 2 wywołującym chorobę zakaźną COVID 19 świadczenie usług rekreacyjno sportowych będzie miało miejsce na zasadach określonych
w niniejszym Regulaminie z uwzględnieniem wyjątkowych, odmiennych rozwiązań określonych w niniejszym paragrafie 3 1 . W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego paragrafu
a treścią innych postanowień niniejszego Regulaminu, w okresie zagrożenia wirusem SARS CoV 2 wywołującym chorobę zakaźną COVID 19 stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.
2. Klient nie jest uprawniony do korzystania z usług rekreacyjno sportowych jeśli:
a) zaobserwował u siebie objawy choroby zakaźnej (w takim wypadku powinien udać się do domu i skorzystać z teleporady medycznej);
b) jest objęty kwarantanną lub izolacją;
c) miał w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19.
3. Jeśli u Klienta występują niepokojące objawy choroby, Klient powinien niezwłocznie opuścić Klub i jak najszybciej udać się transportem indywidualnym (własnym transportem Klienta lub transportem sanitarnym) do domu albo do oddziału zakaźnego placówki medycznej.
4. W okresie zagrożenia wirusem SARS CoV 2 wywołującym chorobę zakaźną COVID 19 mogą występować ograniczenia w korzystaniu z Klubu, w formie np. wyłączenia lub ograniczenia pewnych sal, stref lub usług np. poprzez zmniejszenie liczby osób przebywających na danej powierzchni, ilości dostępnych urządzeń i sprzętu, liczby lub czasu trwania poszczególnych zajęć zorganizowanych lub innych. Ponadto w okresie tym w każdym Klubie będzie się również odbywać przerwa techniczna na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji pomieszczeń.
5. W okresie zagrożenia wirusem SARS CoV 2 wywołującym chorobę zakaźną COVID 19 mogą występować ograniczenia co do liczby Klientów mogących przebywać w Klubie lub danej sali lub strefie w jednym czasie i w takim wypadku decyduje kolejność przyjścia Klienta do Klubu. Wejście Klienta do Klubu może być tym samym związane z koniecznością oczekiwania kolejność przyjścia Klienta do Klubu. Wejście Klienta do Klubu może być tym samym związane z koniecznością oczekiwania. Możliwe jest wyłącznie poza terenem Klubu z zachowaniem powszechnie przyjętych zasad bezpieczeństwa, jest wyłącznie poza terenem Klubu z zachowaniem powszechnie przyjętych zasad bezpieczeństwa, w tym z zachowaniem wymaganej odległości tym z zachowaniem wymaganej odległości.
6. Przed wejściem do Klubu, jak również przed wejściem do danej sali lub strefy, Klient powinien każdorazowo zapoznać się z aktualnymi informacjami umieszczonymi każdorazowo w strefie wejściowej do Klubu lub tej sali lub strefy, a dotyczącymi aktualnymi informacjami umieszczonymi każdorazowo w strefie wejściowej do Klubu lub tej sali lub strefy, a dotyczącymi zasad ochrony przed zarażeniem, środków higieny osobistej, wymagań sanitarnych, zasad bezpiecznego i higienicznego zasad ochrony przed zarażeniem, środków higieny osobistej, wymagań sanitarnych, zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania z poszczególnych stref, urządzeń i wyposażenia Klubu oraz innych szczegółowych zasad korzystania z Klubu. Klient szczególnych stref, urządzeń i wyposażenia Klubu oraz innych szczegółowych zasad korzystania z Klubu. Klient powinien każdorazowo przestrzegać wszelkich wskazanych powyżej wymagań i zasad. Powinien każdorazowo przestrzegać wszelkich wskazanych powyżej wymagań i zasad.
7. W okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaź2 wywołującym chorobę zakaźną COVID–19 zasady wejść do Klubu wynikające z zasady wejść do Klubu wynikające z aktualnych wytycznych, wymagań i zaleceń organów do tego upoważnionych mogą być odmienne aniżeli określone w § 4 aktualnych wytycznych, wymagań i zaleceń organów do tego upoważnionych mogą być odmienne aniżeli określone w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
W szczególności w okresie tym wejście do Klubu może odbywać się np. każdorazowo z pomocą pracownika Klubu uprawnionego do weryfikacji tożsamości Klienta i bez dokonywania skanowania danych pomocą pracownika Klubu uprawnionego do weryfikacji tożsamości Klienta.
8. Przy stanowisku recepcji poza personelem Klubu może znajdować się tylko jedna osoba. Oczekiwanie na obsługę przy recepcji odbywa się z zachowaniem powszechnie przyjętych zasad bezpieczeństwa, w tym z zachowaniem wymaganej recepcji odbywa się z zachowaniem powszechnie przyjętych zasad bezpieczeństwa, w tym z zachowaniem wymaganej odległości.
9. Każdy Klient zobowiązany jest do jak najczęstszego mycia rąk wodą z mydłem zgodnie z instrukcjami dostępnymi w Klubie oraz dezynfekowania rąk, w tym w szczególności przed i po skorzystaniu z usług rekreacyjno–sportowych, przed i po treningu sportowych, oraz przed i po skorzystaniu z toalety.
10. Każdy Klient zobowiązany jest do zdezynfekowania szafki w szatni zarówno bezpośrednio przed skorzystaniem z szafki, szatni zarówno bezpośrednio przed skorzystaniem z szafki, jak i bezpośrednio po zakończeniu korzystania z szafki.
11. Klient zobowiązany jest do zachowania odległości od innych osób zalecanej aktualnie przez uprawnione do tego organy. Klient nie może korzystać z określonego sprzętu do ćwiczeń, jeśli na urządzeniu obok ćwiczy już inny Klient.
12. Każdy Klient zobowiązany jest przez cały czas korzystania z usług rekreacyjno–sportowych do posiadania przy sobie i sportowych do posiadania przy sobie i używania własnego ręcznika. Klient może zakupić używania własnego ręcznika. Klient może zakupić ręcznik w recepcji Klubu.
13. Każdy Klient zobowiązany jest do zdezynfekowania każdego urządzenia lub przyrządu do ćwiczeń zarówno bezpośrednio przed skorzystaniem z tego urządzenia lub przyrządu, jak i bezpośrednio po zakończeniu korzystania z niego.
14. Właściciel zapewnia środki do dezynfekcji rąk, które są przeznaczone wyłącznie do tego celu. Właściciel zapewnia również środki do dezynfekcji przeznaczone do dezynfekcji urządzeń, przyrządów i innego wyposażenia Klubu.
15. Zaleca się korzystanie przez Klientów z własnych pomocy podczas ćwiczeń (typu maty). Klient jest zobowiązany sprawować osobistą pieczę nad swoimi rzeczami albo pozostawić je w szatni
w zamkniętej szafce.
16. Właściciel Sieci Klubów Extreme Fitness informuje, że Klienci z grupy wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60–go roku życia lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość) powinny rozważyć decyzję o korzystaniu z Klubu w godzinach najmniej popularnych albo korzystaniu z Klubu po ustaniu zagrożenia wirusem SARS—CoV2.
17. W wypadku naruszenia przez Klienta zasad korzystania z Klubu wynikających z niniejszego paragrafu, jak również z aktualnych wytycznych i informacjami umieszczonymi każdorazowo w Klubie, a dotyczącymi zasad ochrony przed zarażeniem, środków higieny osobistej, wymagań sanitarnych, zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania z poszczególnych stref, urządzeń i wyposażenia Klubu oraz innych szczegółowych zasad korzystania z Klubu. W wypadku rażącego lub uporczywego naruszenia w/w zasad lub postanowień niniejszego paragrafu, opuszczenie Klubu.
18. W okresie zagrożenia wirusem SARS–CoV–2 wywołującym chorobę zakaźną COVID–19 organy do tego upoważnione, w tym organy rządowe oraz organy inspekcji sanitarnej mogą wydawać
i zmieniać szczegółowe, nakazy, zakazy i zalecenia, do których co nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
19. We wszelkich sprawach związanych z zasadami działania Klubu w okresie zagrożenia wirusem SARS-COVID–19 można kontaktować się drogą mailową na adres: kontakt@exfit.pl

§ 4 Zasady korzystania z usług Klubu

1. Z usług Klubu korzysta się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zawartej Umowie oraz w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu lub uiszczonej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usług, a także na podstawie i w zakresie warunków akcji promocyjnych organizowanych przez Właściciela. Klienci uzyskują prawo do korzystania z usług oferowanych przez Klub po spełnieniu w szczególności poniższych warunków:
a. udostępnienia Klubowi danych osobowych służących weryfikacji i prawidłowej obsługi Klienta Klubu (w szczególności poprzez okazanie a następnie odczytanie danych z dowodu osobistego lub paszportu Klienta);
b. oraz po ich uprzedniej weryfikacji z Kartą klubową właściwą dla Klientów i dowodem tożsamości Klienta przez Personel Klubu przy każdorazowej wizycie Klienta w Klubie, przed rozpoczęciem korzystania z usług.
W celu prawidłowego świadczenia usług Klub może przetwarzać dane takie jak: imię i nazwisko Klienta, adres email oraz adres zamieszkania, a w przypadku Członków Klubu także telefon kontaktowy i numer PESEL/datę urodzenia.
2. Zakupu usług oferowanych przez Klub dokonuje się w przypadku zakupu pierwszego karnetu przez Nowego Klienta, bezpośrednio w recepcji, w pozostałych przypadkach za pośrednictwem Portalu dla Klienta w tym za pomocą Kiosku.
3. Godziny otwarcia placówek podane są na stronie internetowej oraz są dostępne w Klubach.
4. Klub jest zamknięty w dni świąteczne będące dniami ustawowo wolnymi od pracy, przy czym Właściciel może podjąć decyzję o otwarciu Klubu lub danej Placówki Klubu w niektóre z tych dni. Klub może być zamknięty w inne święta nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy o czym Właściciel poinformuje na stronie internetowej lub na profilu facebook z odpowiednim wyprzedzeniem.
Okres obowiązywania Umowy i ważności karnetu nie przedłuża się o dni, w których Klub był zamknięty zgodnie z niniejszym zapisem.
5. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, usunięcia awarii, a także na podstawie decyzji stosownych władz, z powodu siły wyższej oraz w innych uzasadnionych przypadkach.
6. W sytuacji, gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, Klienci zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownej informacji w placówkach Klubu w miejscu ogólnodostępnym oraz na stronie internetowej. W przypadku niezaplanowanego zamknięcia Klubu wynikającego z nagłej sytuacji, Klienci zostaną poinformowani o tym fakcie niezwłocznie w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.
7. Z pomieszczeń, stref i urządzeń Klubu Klient powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym regulaminie, jak również wynikających ze stosownych instrukcji i regulaminów dodatkowych bądź informacji znajdujących się w Klubie lub podawanych ustnie przez personel Klubu.
8. Klient ma obowiązek wykonywać ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach w sposób zgodny z przeznaczeniem sprzętu, z instrukcjami zawartymi na sprzęcie, dostosowując rodzaj i intensywność ćwiczeń do swoich możliwości i stanu zdrowia.
9. Przy korzystaniu ze sprzętu do ćwiczeń Klient ma obowiązek stosować się do wskazówek i instrukcji personelu Klubu.
10. Klient ma prawo zwrócić się do trenera obecnego w danej chwili w placówce Klubu o udzielenie informacji na temat sposobu korzystania z poszczególnych urządzeń, wskazówek co do ćwiczeń, jakie Klient może wykonywać ze względu na swoje potrzeby, możliwości i stan zdrowia.
11. Klient, którego stan zdrowia w jakikolwiek sposób negatywnie wpływa na jego zdolności umysłowe lub fizyczne może korzystać z Klubu pod nadzorem opiekuna znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie (w przypadku niepodsiadania przez opiekuna Karnetu ani jednorazowego wejścia bądź nie skorzystania przez niego z innych promocji dostępnych w Klubie, nie może on korzystać z usług Klubu).
Personel Klubu w miarę możliwości może udzielić pomocy osobom, o których mowa w zdaniu poprzednim w poruszaniu się po Klubie oraz korzystaniu z urządzeń i usług Klubu. Klient ma obowiązek poinformować personel Klubu, w szczególności instruktorów lub trenerów, o wszelkich przeciwwskazaniach do wykonywania danego rodzaju ćwiczeń, w szczególności zdiagnozowanych chorobach, ciąży, przebytych urazach.
Klienci cierpiący na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub w okresie ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z usług Klubu oraz korzystać Klubu ze szczególną ostrożnością, stosowanie do zaleceń lekarza oraz aktualnego stanu zdrowia.
12. W razie pogorszenia samopoczucia lub doznania urazu w trakcie zajęć Klient ma obowiązek zaprzestać wykonywania ćwiczeń i zgłosić ten fakt instruktorowi, trenerowi lub pozostałemu personelowi Klubu.
13. Członkowie Klubu mają prawo do korzystania z usług Klubu w zakresie wynikającym z zakupionych Karnetów.
14. Karnet uprawnia do korzystania przez okres 30 dni z usług oferowanych przez kluby sieci Extreme Fitness zgodnie z aktualną ofertą Klubów zamieszczoną na stronie internetowej oraz dostępną
u pracowników Klubów.
15. Zmiana rodzaju abonamentu (karnetu OPEN do 16:00 + week. na karnet OPEN i odwrotnie, bądź karnetu Uczeń OPEN na karnet OPEN, bądź karnetu Uczeń do 16:00 + week. na karnet Uczeń OPEN
i odwrotnie, bądź karnetu Uczeń do 16:00 + week. na karnet OPEN do 16:00 + week. i odwrotnie, bądź karnetu OPEN na karnet SENIOR (50+), bądź karnetu OPEN do 16:00 + week. na karnet SENIOR (50+)) jest możliwa ze skutkiem na koniec aktywności wykupionego karnetu.
16. Klienci nie będący Członkami Klubu mogą korzystać z usług Klubu po uiszczeniu jednorazowej opłaty pod warunkiem, że Klub dysponuje wolnymi miejscami na zajęciach zorganizowanych lub odpowiednimi warunkami do zajęć indywidualnych na siłowni. Z uwzględnieniem zdania pierwszego Klienci nie będący Członkami Klubu mogą także korzystać z usług Klubu, na warunkach i w zakresie określonym przez akcje promocyjne organizowane przez Właściciela.
17. Klienci niebędący Członkami Klubu mogą korzystać z usług świadczonych w Klubie na podstawie warunków promocji i w zakresie określonych przez te warunki.
Osoby towarzyszące mogą wejść do Klubu wyłącznie po okazaniu dowodu tożsamości, przekazaniu Klubowi danych, o których mowa w §4 ust. 1 niniejszego regulaminu. W przypadku Osób towarzyszących mogą one korzystać z usług świadczonych w Klubie w tym samym czasie, w którym z usług tych korzysta Klient, z którym weszli do Klubu oraz w zakresie posiadanego przez tego Klienta Karnetu, vouchera lub innego tytułu korzystania z usług Klubu. Osoba towarzysząca jest zobowiązana do opuszczania Placówki Klubu wraz z Klientem, z którym weszła do Klubu.
18. Klienci są zobowiązani do posiadania przy sobie dowodu tożsamości ze zdjęciem za każdym razem kiedy wchodzą do placówki Klubu. Personel Klubu może poprosić Klienta o przedstawienie dowodu tożsamości, a w razie odmowy z jakichkolwiek powodów, Personel Klubu może nakazać danemu Klientowi natychmiastowe opuszczenie placówki Klubu. W przypadku Klientów korzystających ze Ścieżki alternatywnej każdorazowe wejście do placówki Klubu jest poprzedzone weryfikacją Klienta w recepcji Klubu.
19. Członkowie Klubu posiadający karnet OPEN do 16:00 + week. lub karnet Uczeń do 16:00 + week. mogą korzystać z usług Klubu do godz. 16:00 w ramach karnetu o ile wyjście z Klubu nastąpi przed godz. 16:00.
20. Klient zgłasza zamiar uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach poprzez zapisanie się na nie za pośrednictwem Portalu dla Klientów najwcześniej na 7 dni a najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem danych zajęć, jeżeli jest konieczność rezerwowania miejsc.
Członkowie Klubu mogą zapisywać się na zajęcia wyłącznie w okresie aktywności Karnetu. Członek Klubu nie może się zapisać na zajęcia zorganizowanie w przypadku posiadania zadłużenia w stosunku do Właściciela wynikającego z zawartej Umowy.
21. Harmonogram zajęć zorganizowanych udostępniany jest na bieżąco na Stronie internetowej lub na koncie Klienta w Portalu dla Klienta oraz dostępny jest w recepcji Klubu.
22. O udziale w zajęciach o ograniczonej liczbie miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.
22a. W wypadku wolnych miejsc na dane zajęcia zorganizowane, na które potrzebne są zapisy, do udziału w tych zajęciach uprawnieni są również Klienci, którzy nie zapisali się na te zajęcia.
23. Klient ma obowiązek poinformować Klub o rezygnacji z udziału w zorganizowanych zajęciach (z koniecznością rezerwacji miejsc) z co najmniej dwugodzinnym wyprzedzeniem, w przeciwnym wypadku Klub ma prawo do nałożenia kary umownej w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) za każdą nieobecność na zajęciach, którą to karę Klient zobowiązany jest uregulować najpóźniej przy najbliższej wizycie w Klubie. Klient dokonuje zgłoszenia o zamiarze rezygnacji drogą udostępnioną przez Klub – telefonicznie bądź przez Portal Klienta.
24. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć zorganizowanych (np. Fitness, itp.), w przypadku prowadzenia prac technicznych/konserwacyjnych uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie tych zajęć. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć zorganizowanych oraz osoby prowadzącej zajęcia.
25. Na zajęcia zorganizowane Klient jest zobowiązany przychodzić do Klubu z wyprzedzeniem w celu odpowiedniego przygotowania się do zajęć. Osoby spóźnione nie zostaną wpuszczone na zajęcia zorganizowane.
26. Opuszczenie sali ćwiczeń przed zakończeniem zajęć wymaga poinformowania instruktora prowadzącego zajęcia.
27. Klienci zobowiązani są do posiadania odpowiedniego ubioru, w tym obuwia sportowego zamiennego przeznaczonego dla danego rodzaju zajęć lub ćwiczeń oraz ręcznika.
28. W pomieszczeniach placówek Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i zażywania środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków oraz przynoszenia niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów.
29. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku na terenie placówek Klubu bez zgody Właściciela lub managera Klubu.
30. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren placówek Klubu.
31. Klienci są zobowiązani do zachowania spokoju i porządku w placówkach Klubu oraz umożliwienia innym Klientom swobodnego korzystania z usług Klubu.
32. Ze względu na dbałość o bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z usług Klubu oraz świadczących w Klubie swoje usługi osoby naruszające zasady porządku oraz postanowienia niniejszego regulaminu określające zasady korzystania z usług Klubu, w szczególności osoby, które znajdują się na terenie placówki Klubu w ubiorze lub obuwiu nieodpowiednim (w tym w obuwiu niezmienionym lub z brudnymi podeszwami), osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, osoby zachowujące się agresywnie, osoby posiadające lub posługujące się narzędziami niebezpiecznymi będą proszone o opuszczenie placówki Klubu.
33. Osoby świadczące usługi z zakresu treningu personalnego nie mogą ich wykonywać w Klubie,
o ile nie posiadają odrębnej umowy zawartej z Właścicielem lub są pracownikami klubu. Przeprowadzanie treningu personalnego bez zawarcia umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim jest niedopuszczalne i stanowi rażące naruszenie Regulaminu.
34. Zdjęcia wykonane na terenie Klubu w godzinach jego pracy oraz podczas imprez zewnętrznych organizowanych przez Klub wraz z wykorzystaniem wizerunku Klienta mogą zostać wykorzystane przez Klub wyłącznie w oparciu oraz w zakresie zgody udzielonej uprzednio przez Klienta.
35. Wykorzystywanie przez osoby trzecie materiałów reklamowych oraz zdjęć obiektu jest zabronione. Bez zgody Managera Klubu nie można prowadzić jakiejkolwiek działalności marketingowo–reklamowej w placówkach Klubów.

§ 5 Zasady korzystania z szatni

1. Klient zobowiązany jest do pozostawienia swoich rzeczy w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu szatni, w szafce, zamykanej na kluczyk. Wstęp na salę ćwiczeń (m.in. siłownie, strefę cardio, salę zajęć zorganizowanych, sauna) z plecakami lub innym bagażem chociażby odręcznym jest zabroniony.
2. Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w zakresie zamykania szafki po umieszczeniu tam swoich rzeczy. W przypadku nieprawidłowego działania szafki Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym personel Klubu, w przeciwnym razie Klub nie będzie odpowiadał za pozostawione w szafce rzeczy.
3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klienta poza szafką w szatni lub na terenie Klubu.
4. Po skorzystaniu z usług Klubu w danym dniu Klient ma obowiązek opróżnienia szafki ze wszystkich należących do niego rzeczy, w przeciwnym razie za pozostawione w szafce rzeczy Klub nie ponosi odpowiedzialności.
5. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub nieoddania klucza, do szafki ubraniowej, Klubowicz bezpośrednio przy wyjściu z Klubu zobowiązany jest do uiszczenia kwoty 30 PLN.
6. Klient jest zobowiązany do opróżnienia szafki po zakończonym treningu. W przypadku pozostawienia rzecz w szafce ubraniowej po opuszczeniu Klubu, zastrzegamy sobie prawo do rozcięcia kłódki i usunięcia pozostawionych rzeczy oraz opróżnienia szafki. W przypadku złamania regulaminu, Klient będzie mógł odebrać pozostawione rzeczy przez 24 godziny.

§ 6 Cennik oraz sposób dokonywania płatności
1. Aby zostać członkiem Extreme Fitness, należy wypełnić oraz podpisać:
a) Aplikację Klubową Extreme Fitness.
b) uiszczenie opłaty miesięcznej za dany miesiąc, zgodnie z aktualnym cennikiem w gotówce,
za pośrednictwem przelewu na podany rachunek bankowy lub poprzez szybką płatność
za pośrednictwem dostępnych w Klubie urządzeń przeznaczonych do tego.
2. Cennik usług świadczonych w poszczególnych placówkach Klubu dostępny jest w recepcji placówek Klubów oraz na Stronie internetowej.
3. Zarówno Nowy Klient jak i Klient mają obowiązek uiszczenia opłaty z góry za wybrany przez siebie rodzaj Karnetu.
4. Nowy Klient jak i Członek Klubu ma możliwość opłacenia z góry karnetu na okres dłuższy niż 30 dni pod warunkiem, że jest to opłata wniesiona za okres 30 dni lub ich wielokrotności (tj. 30 dni, 60 dni, 90 dni itp). Wartość takiego karnetu jest ustalana indywidualnie z Menagerem bądź Właścicielem klubu.
5. Osoba nie będąca Członkiem Klubu, chcąca skorzystać z usług Klubu bez zawierania Umowy np. na podstawie jednorazowej wejściówki ma obowiązek uiścić należną opłatę z góry.
6. Opłaty określone w Regulaminie uiszcza się we wskazanych formach płatności przyjętych przez Właściciela z zastrzeżeniem, że zakup pierwszego Karnetu przez Nowego Klienta, który korzysta ze Ścieżki alternatywnej i dokonanie za niego płatności odbywa się wyłącznie w recepcji Klubu, w formach płatności przyjętych przez Właściciela.
7. W przypadku zawarcia umowy, Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty wstępnej/wpisowej osobiście lub na rachunek bankowy Klubu podany na stronie internetowej Klubu, w terminie 5 dni od dnia podpisania Aplikacji Klubowej, o ile opłata taka jest wymagana.
8. Klub zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania statusu Członka Klubu jak również odmowę korzystania z oferty klubu w przypadku biletów jednorazowych oraz posiadaczy kart partnerskich (Benefit Systems, PZU Sport, FitProfit, MediCover Sport) bez wskazania przyczyny.

§ 7 Rozwiązanie umowy

1. W przypadku zakończenia Karnetu miesięcznego, Klient nie opłaci Karnetu na kolejny miesiąc (kolejne 30 dni), automatycznie Karnet staje się nieważny, a członkostwo zostaje ograniczone poprzez zablokowanie dostępu do Klubów.
2. Jeżeli Klient zdecydował się na podpisanie Deklaracji o Regularnym Uczęszczaniu, zobowiązany jest na wykupienie kolejnego karnetu tuż po zakończeniu ważności poprzedniego. Jeżeli powodem
do nieobecności są problemy zdrowotne, wyjazd, itp. Klient ma obowiązek zgłosić ten fakt w celu zawieszenia karnetu na określony podczas rozmowy czas.
3. Deklaracja o Regularnym Uczęszczaniu podlega rozwiązaniu z dwu-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Chęć zrezygnowania ze świadczonej usługi należy zgłosić w Recepcji Klubu, a także podać powód rezygnacji. Okres wypowiedzenia to czas, gdy Klient może tak jak do tej pory korzystać z Klubu, aż do jego zakończenia.
Jeżeli Klient nie chce uczęszczać do Klubu podczas okresu wypowiedzenia, może odebrać voucher (tyle co wartość członkostwa przez okres 2 miesięcy) i przekazać innej osobie, do wykorzystania w klubie.
4. Umowa – Deklaracja o Regularnym Uczęszczaniu podlega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym na mocy oświadczenia Właściciela lub osoby przez niego upoważnionej jeżeli Klient rażąco lub uporczywie narusza zasady porządku w Klubie lub postanowienia niniejszego Regulaminu.
5. Umowa podlega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym na mocy pisemnego oświadczenia złożonego przez Klienta na adres siedziby Właściciela, w przypadku naruszania przez Klub w sposób rażący i uporczywy postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 8 Odpowiedzialność za szkodę

1. Klub odpowiada względem Klientów za szkody na osobie oraz szkody w mieniu wynikłe z nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy przez Klub oraz za szkody powstałe w związku z zawinionym bezprawnym działaniem lub zaniechaniem Klubu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
2. Roszczenia z tytułu naprawienia szkody Klient zgłasza z wykorzystaniem formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Klubu, na piśmie w placówce Klubu lub listem poleconym
na adres korespondencyjny: Extreme Fitness, ul. Targowa 8, 39-300 Mielec.
3. Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej w mieniu Klubu lub mieniu innego Klienta oraz za szkody na osobie wyrządzone swoim zawinionym działaniem lub zaniechaniem.

§ 9 Zmiana regulaminu

1. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej oraz podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na Stronie internetowej, jak również w ogólnodostępnym miejscu w placówkach Klubu.
2. W razie zmiany regulaminu Klient ma prawo rozwiązania umowy ze skutkiem na koniec obowiązywania Karnetu poprzez złożenie na piśmie lub drogą mailową stosownego oświadczenia woli z podaniem jako przyczyny rozwiązania umowy faktu zmiany regulaminu.
3. Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy wynosi 14 dni od chwili umieszczenia informacji o zmianie regulaminu. Po bezskutecznym upływie terminu domniemywa się, że Klient akceptuje wprowadzone zmiany regulaminu.
4. Klub ma prawo do zmiany: cennika usług, zakresu świadczonych usług, np. poprzez wycofanie z oferty danego rodzaju zajęć, osoby trenera prowadzącego zajęcia oraz godzin prowadzenia poszczególnych zajęć. Zmiany te nie stanowią zmiany Umowy jak i Regulaminu.

§ 10 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Extreme Fitness Mariusz Kosior ul. Targowa 8, 39-300 Mielec wpisana do CEIDG, NIP: 8172023304 (dalej: „Administrator”).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Administrator wskazuje dane kontaktowe właściwe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: kontakt@exfit.pl .
3. Klub przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Klub z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym. W szczególności Klub zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
4. Klub sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych.
5. Dane osobowe Klienta, podane w związku z zawarciem Umowy w sposób określony w Regulaminie, będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim:
(i) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (ii) w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz (iii) w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Administratora, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony Klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
6. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku, dane osobowe Klienta, w postaci wizerunku, będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z prowadzeniem działań marketingowych przez Administratora.
7. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej lub zgody
na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Klient jest użytkownikiem (telefonu, komputera) oraz automatycznych systemów wywołujących, w/w kanały komunikacji będą wykorzystywane przez Administratora w celach marketingu usług własnych – wysyłanie Klientowi Newslettera.
8. Odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług (np. podwykonawcy) lub wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora takie jak podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, dochodzenia należności, marketingowe, operacyjne oraz IT, w tym dostarczające Administratorowi rozwiązania informatyczne do obsługi Klienta.
9. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich.
10. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających
z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu.
11. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
12. Podanie przez Klienta danych osobowych w procesie zawarcia Umowy jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania Umowy.
13. Klub dla zapewnienia bezpieczeństwa osób w nim przebywających jest monitorowany za pomocą kamer utrwalających obrazy. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia Klubu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego na nagraniach będą przechowywane przez okres nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 33 dni, chyba że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu – wówczas termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Wejście na teren Klubu jest dobrowolne, ale będzie skutkowało przetwarzaniem danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Regulamin stanowi załącznik do Umowy o korzystanie z usług rekreacyjno-sportowych w sieci klubów Extreme Fitness.
2. Wszelkie uwagi co do pracy placówek Klubu i ich obsługi, reklamacje co do jakości świadczonych usług oraz inne skargi i wnioski mogą być zgłaszane przez Klientów za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej Klubu w drodze pisemnej i doręczane bądź przez pozostawienie pisma na recepcji w placówkach Klubu, bądź za pośrednictwem poczty lub drogą mailową na adres mailowy: kontakt@exfit.pl .
3. Nowemu Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w przypadku:
1) zawarcia Umowy na odległość pierwszego Karnetu w ramach Umowy w terminie czternastu dni od daty jego zakupu.
4. W celu odstąpienia od Umowy, Nowy Klient powinien złożyć stosowne oświadczenie.
Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Klient może złożyć w szczególności zgodnie ze wzorem, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu w formie pisemnej oraz dostarczyć drogą listowną lub osobiście pod adres: ul. Kościuszki 13b, 39-310 Radomyśl Wielki.
5. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności jaki został użyty przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposobu płatności, który nie będzie wiązał się dla niego z żadnymi kosztami. Klub w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwróci Klientowi należność, przy czym w przypadku rozpoczęcia obowiązywania Karnetu, na wyraźne żądanie Klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, kwota należności zostanie obliczona proporcjonalnie do okresu obowiązywania Karnetu.
6. Po zakupie Karnetu za pośrednictwem Portalu dla Klienta faktura przesyłana jest na adres e-mail Klienta podany w Umowie.
7. W celu realizacji uprawnień określonych w Regulaminie uprawniony może w dowolnej chwili podejmować kontakt z właścicielem sieci Klubów za pośrednictwem:
1) poczty tradycyjnej na adres: ul. Kościuszki 13b, 39-310 Radomyśl Wielki.
2) poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@exfit.pl
13. Dane kartowe zapisuje i przechowuje firma GYMMANAGER

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu –Oświadczenie

Extreme Fitness
ul. Kościuszki 13B
39-310 Radomyśl Wielki

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy

Ja, niżej podpisany/a, ………………………………………….. (imię i nazwisko), zam. …………………………
……………………………………………………….. (adres), e-mail …………………………………………………
oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 827 ze zm.) odstępuję od Umowy wynikającej z zakupionego w dniu ………………..……………………
Karnetu lub Wejścia jednorazowego do sieci klubów Extreme Fitness.

……………………………………….
Data

……………………………………….
Podpis Klienta

Do pobrania:

Close

Dziękujemy za zaufanie i powierzone zdrowie.
Twój cel jest naszą pasją.
Dołożymy wszelkich starań, by wspólnie osiągnąć sukces.

Naszą mocną stroną jest:
– doskonale wyszkolona kadra,
– znakomity sprzęt siłowy,
– dobrze dobrane zajęcia grupowe.

Cechujemy się indywidualnym podejściem do ćwiczących, a także pełnym wsparciem w zakresie dietetyki i suplementacji, elementów stanowiących uzupełnienie prowadzonych treningów.