loader image

Regulamin płatności on-line

(obowiązujący od dnia 1 września 2021 r.)
Regulamin określa zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez wykorzystanie Panelu Klienta.

I. Definicje.

1. „Klub” – obiekt sportowo – rekreacyjny – EXTREME FITNESS mieszcząca się przy ulicy Targowa 8 w 39-300 Mielec zarządzany przez firmę EXTREME FITNESS Mariusz Kosior mającą swoją siedzibę pod adresem ul. Targowa 8, 39-400 Mielec, NIP: 8172023304.
2. „Klient” „Nowy Klient”- osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych.
3. „Panel Klienta” – internetowe konto Klubowicza dostępne po zalogowaniu się do indywidualnego profilu korzystając ze strony www. Służy do zarządzania usługami oferowanymi przez Klub.
4. „Karnet” – jedna z usług klubu w ramach członkostwa, uprawniająca do wstępu do Klubu.
5. „Jednorazowe Wejście” – jedna z usług klubu uprawniająca Klienta do wejścia do Klubu w przeciągu 24h od chwili pierwszego wejścia z uwzględnieniem, iż po wyjściu z Klubu ponowne wejście jest możliwe po upływie 2h od wyjścia.

II. Zasady ogólne.

1. Dostęp do Klubu oraz prawo do korzystania z usług oferowanych przez Klub uzyskuje się poprzez okazanie ważnego Karnetu czy zakupienia Wejścia Jednorazowego.
2. Klub oferuje usługi polegające na możliwości zakupu Karnetu lub Jednorazowego Wejścia oraz zarządzaniu Panelem Klienta przy użyciu aplikacji internetowej Panelu Klienta.
3. Klient lub Nowy Klient, który chce skorzystać z usług klubu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Szczegółowe warunki korzystania z usług Klubu określa Regulamin Siłowni: https://exfit.pl/regulamin/
4. Internetowy Panel Klienta umożliwiają: dokonywania płatności w związku ze świadczonymi przez klub usługami, rejestrację Nowych Klientów, zarządzanie kontem, zakup karnetu lub jednorazowego wejścia.

III. Zakres usług oferowanych drogą elektroniczną.

1. Opłaty wnoszone są za pomocą następujących metod płatności:
a) użycia karty płatniczej z aktywną funkcją płatności internetowych uprawniającą Klub do obciążenia rachunku bankowego Klienta, pełną należną kwotą z tytułu miesięcznej opłaty członkowskiej w danym Okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym Okresie rozliczeniowym, bez konieczności zawiadomienia o tym fakcie Klienta,
b) jednorazowej płatność kartą lub przelewem elektronicznym,
c) przelewem.
2. Do świadczenia usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania z Internetowego Panelu Klienta po zaakceptowaniu Regulaminów, które są dostępne na stronie internetowej klubu.
3. Klient zobowiązany jest poinformować Klub oraz zmienić sposób realizacji płatności lub usługę w przypadkach:
a) wycofania w swoim banku zgody na obciążanie karty,
b) braku środków na rachunku bankowym Klubowicza niewystarczających na pokrycie pełnej opłaty,
c) gdy rachunek Klubowicza został zamknięty,
d) gdy Klubowicz złożył w swoim banku dyspozycję odwołania niezrealizowanego polecenia zapłaty,
e) zmienił dane w swoim banku, niezbędne do realizacji przez Klub polecenia obciążenia karty,
f) Klub podjął 3 kolejne, nieudane próby obciążenia karty Klubowicza.
4. Klient jest zobowiązany:
a) przed skorzystaniem z polecenia obciążenia karty do weryfikacji we własnym zakresie, czy karta Klubowicza obsługuje płatności internetowe oraz płatności rekurencyjne,
b) do poinformowania swojego banku o anulowaniu polecenia obciążenia karty,
5. Klient, Nowy Klient oraz inny użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną bez składania dodatkowych oświadczeń woli.
6. Klub nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie Internetowego Panelu Klienta w sposób niezgodny z Regulaminem.
7. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy przy użyciu Internetowego Panelu, w szczególności poprzez podanie przez Klienta lub Nowego Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Klient lub Nowy Klient, którego dotyczą niewłaściwie wypełnione formularze.

IV. Zwroty, reklamacje.

1. Klient ma prawo do odstąpienia od świadczonych przez klub usług w przypadku: zakupu z wykorzystaniem Internetowego Panelu Klienta pierwszego Karnetu lub jednorazowego wejścia w ramach rozpoczętego członkostwa w rozumieniu Regulaminu w terminie czternastu dni od daty jego zakupu w formie pisemnego oświadczenie o odstąpieniu zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie internetowej.
2. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia, w przypadku rozpoczęcia obowiązywania Karnetu, na prośbę Klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od świadczenia usług, kwota należności zostanie obliczona proporcjonalnie do okresu obowiązywania Karnetu.
3. Klient może składać reklamacje dotyczące Klubu oraz inne skargi lub wnioski za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej na adres email dostępny na stronie internetowej.
4. Składając reklamację Klient zobowiązany jest:
a) podać imię i nazwisko oraz PESEL (w przypadku jego braku – adres zamieszkania),
b) wskazać Klub, którego dotyczy reklamacja,
c) dokładnie opisać zastrzeżenie dotyczące Klubu lub jego funkcjonowania, ze wskazaniem daty ewentualnego zdarzenia będącego przyczyną złożenia reklamacji.
5. Klub zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji złożonej zgodnie z Regulaminem w terminie 30 dni od dnia jej zgłoszenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Spółka poinformuje Klienta wiadomością elektroniczną wysłaną na adres Klubowicza wskazany w Panelu Klienta lub w przypadku posiadaczy Kart Sportowych na adres, z którego wpłynęła reklamacja.

V. Uwagi końcowe.

1. Klub jest uprawniony do wprowadzania zmian niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie i zakresie, na co Klubowicz wyraża zgodę. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmieniony regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej.

Do pobrania: